Mechanizm podzielonej płatności (MPP) ang. Split Payment - zmiany od 1 listopada 2019 r.

20-10-2019
I.                
Od 01 listopada obowiązkowo !

 

Od 1 listopada wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej,
które zobowiązują nabywcę do zapłaty kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury oznaczonej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” na rachunek VAT, jeśli:

 

·         
transakcja została dokonana na terytorium kraju pomiędzy podatnikami VAT oraz

 

·          przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty i nabywca dokonuje płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT (m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria);przy czym jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.
 

 

Zasady te stosuje się odpowiednio także do zaliczek, zadatków i przedpłat na poczet transakcji, które spełniają podane powyżej warunki.

 

 

 

 na kwoty poniżej 15 000 zł są regulowane na ogólnych zasadach (czyli według wyboru: zwykłym przelewem, z zastosowaniem dobrowolnego split payment, gotówką albo w inny sposób).

 

 

 

 

 

MPP w wersji obligatoryjnej nie będzie miał zastosowania w przypadku:
  • dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego (tj. uregulowania należności w drodze kompensaty) - w zakres
    ie, w jakim kwoty należności będą potrącane,
  • dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
    .
Dokumentowanie transakcji

 

Z uwagi na wprowadzenie obligatoryjnego MPP dokonano zmiany w zasadach dokumentowania transakcji, w ten sposób, że:
  • ponadto, wprowadzono nowe oznaczenie na fakturach. W przypadku dokumentowania transakcji objętych obligatoryjnym MPP na fakturach trzeba będzie umieszczać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności",

 

·        
wyrazy "odwrotne obciążenie" będą umieszczane wyłącznie na fakturach z kontrahentami zagranicznymi (dokumentujących dostawę towarów lub wykonanie usług, dla których obowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi).

 

Obowiązek uregulowania należności w MPP może dotyczyć zatem tylko jednej pozycji wskazanej na fakturze (choć podatnik - pomimo braku obowiązku - może zdecydować, że w MPP ureguluje całą wartość wskazaną na fakturze).

 

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP od 1 listopada br. nie będzie już stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, W konsekwencji uchylono obowiązek składania deklaracji VAT-27.
II.            
Zbiorcze regulowanie faktur w ramach MPP

 

Zapłata z zastosowaniem MPP będzie mogła dotyczyć więcej niż jednej faktury (obecnie można dokonywać przelewu z zastosowaniem MPP wyłącznie za jedną fakturę - nie ma przelewów zbiorczych). Będzie to dotyczyło MPP w wersji dobrowolnej, a także obligatoryjnej.

 

Warunkiem zapłaty jednym komunikatem przelewu za kilka faktur ma być jednak ich wystawienie przez jednego dostawcę/usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc.
W przypadku zapłaty w ramach MPP za kilka faktur komunikat przelewu będzie:
  • obejmował wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc,
  • zawierał kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w ww. fakturach, 
  • zawierał okres, za który dokonywana jest płatność (zamiast numeru faktury).

 

Należy podkreślić, że w uzasadnieniu do projektu omawianej ustawy zmieniającej wyjaśniono, że przy wyborze zbiorczej płatności w ramach MPP podatnik będzie miał obowiązek zapłaty należności ze wszystkich faktur wystawionych na jego rzecz przez danego wystawcę w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te dokumentować będą transakcje podlegające obowiązkowemu MPP, czy też nie.
III.        
Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą, przewidziano możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS (powyższe będzie dotyczyć również m.in. zapłaty zaliczek na PIT/CIT, przedpłat podatku akcyzowego, odsetek za zwłokę w ww. podatkach/należnościach).
Przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy/rachunek w SKOK

 

Zgodnie z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.
IV.           
Nowe sankcje w VAT

 

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej
na tej fakturze.

 

Sprzedawca będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji jeśli poinformuje nabywcą w dowolnej formie, że powinien zapłacić w podzielonej płatności nawet przed wystawieniem faktury korygującej. Nie ma przy tym przeciwwskazań, żeby fakturę poprawił nabywca notą korygującą.

 

Nowe sankcje w VAT przewidziano także dla nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

 

V.               
Od 1 listopada 2019 r. zaczną także obowiązywać niektóre przepisy dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS), czyli decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Będzie zatem istniała możliwość wystąpienia z wnioskiem o jej wydanie.
 
Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio